1(80
) 2023

 

1

. ., . ., . .

3

. .

 

8

. .

 

 

 

15

. .,

 

23

. ., . ., . ., . ., . ., . .

-159

 

29

. .

 

 

35

.., . ., . .

-

41

. ., . ., . ., . .

-

51

. .

 

62

.., . .

 

 

72

. .

-

 

 

81

Panteleenko F. I., Okovity V. A., Devoino O. G., Volodko A. S., Okovity V. V., Sidorov V. A., Litvinko . ., Astashinsky V. M.

INVESTIGATION OF THE IMPACT OF COMPRESSION PLASMA FLOWS ON MULTILAYER COATINGS

 

 

 

90

98

100

101

1(80)2023