2(81
) 2023

 

1

. ., . .

3

.., ..

 

 

8

. ., . .

 

17

. ., . ., . .

 

26

. ., . ., . ., . .

 

35

. ., . .

-

 

 

45

. .

. .

51

. ., . ., . ., . .

,

57

. .

 

66

Panteleenko F. I., Okovity V. A., Devino O. G., Volodko A. S., Sidorov V. A., Okovity V. V., Litvinko . ., Astashinsky V. M.

STUDY OF PROCESSED BY COMPRESSION PLASMA OF MULTILAYER PLASMA COATINGS BASED ON CERAMICS

 

 

79

85

86

87

2(81)2023